Σχέδιο Ενίσχυσης της «Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηματικότητας»

Δικαιούχοι: 
 • Άντρες και Γυναίκες (από 20 μέχρι 40 ετών & γυναίκες μέχρι 55 ετών)
 • Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου (τουλάχιστο 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης)
 • Άνεργοι ή μισθωτοί (κατά την υποβολή αίτησης)
 • Δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (τουλάχιστο 6 μήνες πριν την υποβολή αίτησης)
Ποσοστό Χρηματοδότησης

50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

Μέγιστο Ποσό Επένδυσης ανά κατηγορία
 • Μεταποίηση: 140.000€
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός: 100.000€
Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης σε όλες τις κατηγορίες

Ελάχιστο όριο προϋπολογισμού πρότασης:15.000€

Ίδια Συμμετοχή   

Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί  και με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, πρέπει να παρουσιαστεί σχετική επιστολή από το  χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

 1. Επιλέξιμες Δαπάνες
 2. Εξοπλισμός/ Ειδικές εγκαταστάσεις/ Διαμόρφωση Χώρων
 3. Κατάρτιση/ Προβολή /Προώθηση
 4. Άλλες Δαπάνες (τεχνογνωσία, τεχνική βοήθεια, κ.α)
 5. Κεφάλαιο Κίνησης

Προσοχή: Δεν θεωρείτε επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 Ανώτατα όρια Δαπανών ανά Κατηγορία
A/A Επιλέξιμη
Κατηγορία Δαπάνης
Ανώτατα όρια δαπανών ανά κατηγορία
Μεταποίηση Ηλεκτρονικό Εμπόριο/
Υπηρεσίες/ Τουρισμός
ποσό € ποσό €
1 Εξοπλισμός 110.000 75.000
Ειδικές εγκαταστάσεις
Διαμόρφωση Χώρων
2 Κατάρτιση 10.000 10.000
Προβολή / Προώθηση
3 Άλλες Δαπάνες 5.000 5.000
4 Κεφάλαιο Κίνησης 15.000 10.000
Σύνολο 140.000 100.000

Ετοιμασία Αιτήσεων από «Εξειδικευμένο Σύμβουλο» της ecan consultants. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ecan consultants στο email: maria@ecan-consultants.com

*Με κάθε επιφύλαξη, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.