Οικονομική Αναδιάρθρωση

Αναδιοργανώνουμε τις χρηματοδοτήσεις σας

Οικονομική αναδιάρθρωση

lamp
  • Ανακαλύπτουμε, αναδεικνύουμε και σας συμβουλεύουμε για όλες τις απαραίτητες τομές που πρέπει να γίνουν με σκοπό να τοποθετήσετε τα "οικονομικά" σας σε σταθερή και βιώσιμη βάση.
  • Αναλύουμε σε βάθος την υφιστάμενη οικονομική σας θέση και προχωρούμε εάν κριθεί απαραίτητο στη σύσταση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εξυγίανση των οικονομικών σας. Προτείνουμε όλες τις λύσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων σας και τη βιωσιμότητα των σχεδίων σας.
  • Μελετούμε τις υφιστάμενες δομές των χρηματοδοτήσεων σας και σας συμβουλεύουμε και καθοδηγούμε να μειώσετε το κόστος ως επίσης να μειώσετε τον κίνδυνο και αλληλεπίδραση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Αναδιοργανώνουμε τις χρηματοδοτήσεις σας

business reorganization

Αναλύουμε τα περιουσιακά στοιχεία και την κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης και προτείνουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τους στόχους της επιχείρησης σας και επιτυγχάνει τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους επιβίωσης και ανάπτυξης.

branding

Με την εκτενή εμπειρία μας στις διαπραγματεύσεις με τα Τραπεζικά Ιδρύματα συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην ρύθμιση, αναδιάρθρωση και επαναδραστηριοποίηση του Δανειακού χαρτοφυλακίου σας.

sustainability

Συμβάλουμε και βοηθούμε τις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση.

 

business coach

Καταρτίζουμε σχέδιο διοχέτευσης των περιορισμένων πόρων της εταιρείας στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση και του τελευταίου ευρώ της.