Οικονομική Αναδιάρθρωση

Αναδιοργανώνουμε τις χρηματοδοτήσεις σας

lamp
business reorganization

Αναλύουμε τα περιουσιακά στοιχεία και την κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης και προτείνουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τους στόχους της επιχείρησης σας και επιτυγχάνει τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους επιβίωσης και ανάπτυξης.

branding

Με την εκτενή εμπειρία μας στις διαπραγματεύσεις με τα Τραπεζικά Ιδρύματα συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην ρύθμιση, αναδιάρθρωση και επαναδραστηριοποίηση του Δανειακού χαρτοφυλακίου σας.

sustainability

Συμβάλουμε και βοηθούμε τις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση.

 

business coach

Καταρτίζουμε σχέδιο διοχέτευσης των περιορισμένων πόρων της εταιρείας στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση και του τελευταίου ευρώ της.