ecan consultants logo white
Language flag for

Επιλογή γλώσσας

Language flag for

Επιλογή γλώσσας

Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι, κάποιες φορές, τα οικογενειακά συμφέροντα δεν ταυτίζονται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και ότι τα οικογενειακά προβλήματα μπορούν γρήγορα να μετατραπούν σε επιχειρηματικά προβλήματα.

Κάθε οικογενειακή επιχείρηση είναι μοναδική αλλά ταυτόχρονα έχει και πολλά κοινά με άλλες οικογενειακές επιχειρήσεις.

Τι είναι όμως αυτό που οδηγά μια οικογενειακή επιχείρηση στη επιτυχία;

Η πολύχρονη εμπειρία της ecan consultants συμβάλει στον εντοπισμό κοινών παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχία μιας οικογενειακής επιχείρησης.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις σήμερα, είναι η σωστή διαχείριση των διαθέσιμων ρευστών.

Η καλύτερη δυνατή χρήση της ταμειακής ρευστότητας αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα, ιδιαίτερα όταν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων είναι δεσμευμένο στην επιχείρηση.

Για την αποδέσμευση κεφαλαίων, οι οικογενειακές επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες για τη μείωση των συνολικών εξόδων τους με στόχο τη διαχείριση της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, παρέχοντας ταχύτερη πρόσβαση σε μετρητά που είναι ήδη δεδουλευμένα αλλά δεν έχουν εισπραχθεί.

Επιπλέον, ένα ακόμα ζήτημα που έχει θεμελιώδη σημασία για μια οικογενειακή επιχείρηση είναι η μακροπρόθεσμη προοπτική

Όταν οι επιχειρήσεις φθάνουν σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος, θα πρέπει να πραγματοποιούν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, όπως η βελτιστοποίηση της πρόσβασής τους στην αγορά, η κάλυψη των αναγκών των πελατών ή η καλύτερη ενσωμάτωση του τμήματος υποστήριξης. Αυτές οι κινήσεις θα βοηθήσουν την επιχείρηση να εστιάσει στη μελλοντική και όχι στη βραχυπρόθεσμη επιβίωση της εταιρείας.

Παρά το γεγονός ότι συχνά θεωρείται πως η διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης πρέπει να παραμένει στο πλαίσιο της οικογένειας, πολλές φορές οι οικογενειακές επιχειρήσεις χρειάζονται ικανά και έμπειρα διοικητικά στελέχη από την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.

Ο συνδυασμός της οικογένειας, η οποία διαθέτει την ιστορική γνώση της επιχείρησης, τις μακροχρόνιες επαφές και την αφοσίωση των πελατών, με τις «φρέσκες ιδέες» ενός αμερόληπτου ειδικού του κλάδου θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εύρεση κατάλληλου διαδόχου για την οικογενειακή επιχείρηση αποτελεί συχνά δύσκολη υπόθεση. Η επιλογή ανάμεσα σε ένα μέλος της οικογένειας και ένα ανώτατο στέλεχος ως καταλληλότερου διαδόχου για την επιχείρηση δημιουργεί εκτενείς συζητήσεις και διαφωνίες για θέματα αρμοδιότητας, στις οποίες εμπλέκονται οι οικογένειες, οι εταιρείες και οι ιδιοκτήτες.

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις είναι η αξιολόγηση των φορολογικών και νομικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν, τα οποία συχνά είναι εξαιρετικά περίπλοκα.

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται έχει σημαντικό αντίκτυπο στο στρατηγικό σχεδιασμό. Ανεξάρτητα από την έμφαση που δίνει η κάθε οικογενειακή επιχείρηση στη χρηματοδότηση και στη ρευστότητα ή στα σχέδια για ανάπτυξη ή επέκταση, η φορολογική νομοθεσία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η αδυναμία σωστής αξιολόγησης όλων των σχετικών παραγόντων μπορεί να κοστίσει ακριβά στις οικογένειες και στις επιχειρήσεις τους.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη των οικογενειακών επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την ανάληψη των «σωστών» κινδύνων.

Η κάθε επιχείρηση πρέπει να βρει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανάληψης περισσότερων κινδύνων και της δυνατότητας διαχείρισής τους.

Η εδραίωση ενός συστήματος διαχείρισης ενδεχόμενων κινδύνων και αποτελεσματικού ελέγχου θα βοηθήσει τις οικογενειακές επιχειρήσεις να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, όπως οι στρατηγικοί, οι οικονομικοί, οι λειτουργικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι συμμόρφωσης.

Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και η συνέχεια μιας οικογενειακής επιχείρησης, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης

Το κατάλληλο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας έχει θεμελιώδη σημασία, καθώς ενισχύει την προστασία της επιχείρησης και αποτελεί μια απαραίτητη απόφαση για τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής.

Πολλές οικογενειακές εταιρείες περιστρέφονται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τον ιδιοκτήτη τους, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά όταν έρθει ο καιρός της διαδοχής.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης προβλέπει τον ορισμό μιας ομάδας που έχει τις δυνατότητες να διαχειριστεί την επιχείρηση σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.

Η βιώσιμη επιχειρηματική προσέγγιση αποτελεί επίσης αντικείμενο σοβαρής επιχειρηματικής ανάλυσης.

Παράγοντες όπως οι κανονιστικές αλλαγές, οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών και το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος οδηγούν πολλά είδη επιχειρήσεων στην επανεξέταση της αλυσίδας προμηθειών, καθώς και των διαδικασιών μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών.

Οι εταιρείες που στοχεύουν στη μακροχρόνια ανάπτυξη πρέπει να εξετάζουν αυτές τις επιπτώσεις σε ορίζοντα δεκαετίας, ιδιαίτερα οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση να μπορούν να προγραμματίζουν και να προετοιμάζονται με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η σωστή εφαρμογή των πιο πάνω βημάτων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά ενέχει επίσης δυνητικούς κινδύνους.

Η αποτελεσματική διαχείριση αυτής της περιπλοκότητας προϋποθέτει ισορροπία ανάμεσα σε θέματα στρατηγικής που σχετίζονται με την οικογένεια και σε ζητήματα που συνδέονται με την επιχείρηση.

Επίσης, συνίσταται στην επιτυχημένη διεύθυνση της εταιρείας, τόσο σε σχέση με τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά όσο και με την οικογένεια.

Για περισσότερες πληροφορίες πως μπορούν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ecan consultants  να βοηθήσουν εσάς και την οικογενειακή σας επιχείρηση  να «προλάβετε» και να διορθώσετε τυχόν υφιστάμενες δυσάρεστες οικογενειακές καταστάσεις ως επίσης να σας βοηθήσουν να οργανώσετε «σωστά» την οικογενειακή σας επιχείρηση με εξειδικευμένους συμβούλους με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, αξιοπιστία, τιμιότητα και πειθώ παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ecan consultants logo