Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

Σας βοηθάμε να οργανώσετε την επιχείρηση σας

Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

lamp
  • Η αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης έχει ως στόχους:
  • Την δημιουργία δομών, οι οποίες θα υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής
  • Την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της επιχείρησης αναλύοντας την εσωτερική της οργάνωση και τις διαδικασίες της,
  • Την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα και
  • Την εξασφάλιση της επιβίωσής της και την σταθεροποίηση της.

Το σχέδιο Αναδιοργάνωσης της ecan consultants χωρίζεται σε 4 στάδια

business reorganization

Σας βοηθάμε να οργανώσετε την επιχείρηση σας.

branding

Σε στενή συνεργασία με την ecan consultants, τα μέλη της Διοίκησης της επιχείρησης αποφασίζουν με βάση τα στοιχεία της έκθεσης που τους έχει παρουσιαστεί 

sustainability

Το επόμενο στάδιο αφορά τον σχεδιασμό και ανάπτυξη αξιόπιστου, εφαρμόσιμου, ευέλικτου, μετρήσιμου και αποτελεσματικού πλάνου εργασιών.

correct mistakes

Στο τελευταίο και πιο κρίσιμο στάδιο αξιολογούνται τα αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.